I Algemeen

1.1.       Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij een overeenkomst tot stand gekomen is via Boers & Boers en deze optreedt als Verkoper jegens een Koper.

1.2.       Boers & Boers BV is gevestigd te Witdonk 20, 5768 RD Meijel.

1.3       Het email adres van Boers & Boers is: klant@boersenboers.nl

1.3       Boers & Boers BV is geregistreerd onder nummer 61162906 bij de Kamer van Koophandel

1.4.       Boers & Boers biedt via de website diensten aan betreffende en verkopen en leveren van levensmiddelen door heel Nederland.

1.5.       Eventuele door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.6.       Wijzigingen in de tussen de Verkoper en de Koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de Verkoper en de Koper zijn overeengekomen.

1.7.       Boers & Boers behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

II Begripsbepalingen

2.1         Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “Koper” wordt daarmee bedoeld een wederpartij van Boers & Boers, een natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die via de Website opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

2.2         Met de “Website” wordt verwezen naar Boers & Boers met als URL https://www.boersenboers.nl

2.3         Een bestelling bestaat uit de goederen die vermeld staan in de tot stand gekomen overeenkomst.

III. Aanbiedingen en overeenkomst

3.1         Aanbiedingen of prijsopgaven via de Website dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Boers & Boers is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2         Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Boers & Boers verzonden. Deze gegevens zijn door Boers & Boers ontvangen; of Boers & Boers heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële Koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.

3.3       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Boers & Boers herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Boers & Boers gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

3.4         Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Boers & Boers in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Een van de voorwaarden zoals genoemd in 3.3 is dat de koopprijs vooraf verschuldigd is. Zolang niet is betaald zal Boers & Boers geen producten leveren. Betalingen kunnen worden gedaan via IDEAL.

3.5         Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Boers & Boers worden verstrekt via de Website worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Boers & Boers kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.6         Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Boers & Boers worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.7         Gezien het bijzondere transport zullen er uitgedrukt in Euro’s bestelkosten in rekening worden gebracht. Deze komen tot uiting in het totaal te betalen bedrag inclusief omzetbelasting

3.8         Het kan voorkomen dat op de dag van aflevering de bestelde producten niet op voorraad zijn. Boers & Boers zal dit een dag voor de levering aan de klant kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of e-mailadres. In dit geval heeft de Koper recht op restitutie van het bedrag van de overeenkomst inclusief bestelkosten.

3.9       Als een overeenkomst conform artikel 3.3 tot stand gekomen is, kan de Koper een order niet meer wijzigen of annuleren.

3.10     Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin geldende bestelkosten.

3.11     De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

IV Levering en levertijd

4.1         Bestellingen worden door Boers & Boers afgeleverd op het in de overeenkomst door de Koper ingevulde adres binnen het levergebied van Boers & Boers .

4.2         De bestelling zullen op 22 en 23 december worden uitgeleverd of op Goede Vrijdag voor Pasen.

4.3         Na verzending zal de klant door onze logistieke partner worden geïnformeerd over het verloop van de aflevering.

4.4         De door Boers & Boers en onze logistieke partner aangegeven tijd geldt als indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4.5         Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Eventuele geconstateerde verschillen ten opzichte van de bestelling dienen direct aan de chauffeur te worden gemeld. De chauffeur zal hiervoor een aantekening maken op de pakbon en dit paraferen. De Verkoper heeft dan recht op vervanging van de geleverde goederen indien dit nog mogelijk is en anders restitutie van de in de overeenkomst genoemde waarde van de ontbrekende producten

4.6.      Het gevogelte zal vriesvers worden uitgeleverd. Dat wil zeggen dat het product vanaf verzending al enigszins zal ontdooien. Deze heeft in het algemeen 1-2 dagen nodig om te ontdooien, dus op deze manier is de kip tijdig klaar voor gebruik. De temperatuur van het gevogelte moet echter beneden de 4-6 °C (koelkast temperatuur) blijven. Direct na aflevering kan de Klant de temperatuur eventueel bij twijfel checken met de bijgeleverde thermometer of de kalkoen of kip al helemaal ontdooid lijkt. Mocht de temperatuur dan boven de 4 °C zijn dan adviseren we de Klant contact op te nemen via klant@boersenboers.nl of 0348 478017. De Klant moet na de aflevering de kip/kalkoen verder laten ontdooien, maar de temperatuur niet boven de 4-6 °C laten komen tot twee uur voor bereiding.

4.6       Indien op het beoogde moment van levering door de chauffeur noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Boers & Boers vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de Chauffeur, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en anders zal de chauffeur de bestelling weer meenemen. In die gevallen zal de chauffeur een briefje in uw brievenbus achterlaten.

V Overmacht

5.1         De Verkoper is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn de aflevering van de door de Koper gekochte zaken op te schorten, indien als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 5.3. vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst waren te voorzien – redelijkerwijze de zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd.

5.2         Indien als gevolg van één of meer in artikel 5.3. vermelde oorzaken zich voordoen, zal de Verkoper van de Koper kunnen verlangen dat de Koper kiest tussen een aflevering op een andere dag of annulering van de overeenkomst.

5.3         Van overmacht aan de zijde van de Verkoper is sprake indien de Verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van ondermeer oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking,  bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie de Verkoper zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties waaronder koelinstallaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de Verkoper ontstaan.

5.4         Indien door overmacht als bedoeld in artikel 5.3. de levering niet op de gewenste dag kan plaatsvinden, zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. De Koper heeft dan recht op vergoeding van het door hem betaalde bedrag op basis van de ontbonden overeenkomst.

 VI Klachten

6.1         Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via klant@boersenboers.nl, zie ook artikel 4.6. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Boers & Boers zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6.2         Als de chauffeur nog aanwezig is als het gebrek geconstateerd wordt, dan zal een monster van het product mee teruggenomen worden voor onderzoek.

6.3         De Koper is verplicht de producten, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 5 dagen ter beschikking van de Verkoper te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden om de kwaliteit die geconstateerd is bij aflevering constant te houden. Indien gewenst door de Verkoper zal hij in deze periode een afspraak maken op welk tijdstip hij langskomt om het product mee terug te nemen voor onderzoek.

6.4         Als de Verkoper de klacht gegrond verklaard heeft de Koper recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de overeenkomst.

6.5         Overige klachten omtrent de dienstverlening van Boers & Boers kunnen via het e-mailadres of de telefoon worden gemeld aan Boers & Boers . Conform artikel 7 kunnen klachten nooit lijden tot een schadevergoeding.

6.6         Retourzendingen door de Koper zijn slechts toegestaan indien de Verkoper daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.

VII Aansprakelijkheid

7.1         Boers & Boers is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

7.2         De Koper vrijwaart Boers & Boers voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

7.3         Indien de Verkoper door de Koper aansprakelijk wordt gehouden wegens een gebrekkige levering, zal de door de Verkoper te betalen schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken.

7.4         De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de Koper zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de Koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid  aan de zijde van de Verkoper dan wel dat hij bewijst dat de Verkoper met het gebrek bekend is geweest en de Koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

VIII Persoonsgegevens

8.1         Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van hun aanbod beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld. Boers & Boers zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is gepubliceerd op de Website.

IX Toepasslijk recht

9.1         Op alle overeenkomsten tussen de Koper en de Verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9.2         De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

XV Geschillen

10.1     Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen de Verkoper en de Koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter in de Rechtbank Utrecht, zulks met uitzondering van die geschillen welke tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.

10.2     De uitleg volgens de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend.

Boers & Boers 

NEDERLAND